Án lệ

Thực tiễn công tác phát triển án lệ hiện nay và một số định hướng phát triển

Trong mấy năm qua, TANDTC đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, tuy nhiên lượng án lệ được công bố chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn xét xử. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới đây, TANDTC sẽ thực hiện một số giải pháp.

Đọc tiếp