Án lệ

Một vài ý kiến góp ý đối với với dự thảo án lệ số 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11

Trên cơ sở hướng dẫn của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án lệ, sau khi nghiên cứu các dự thảo án lệ của Tòa án nhân dân tối cao, chúng tôi xin góp ý một số dự thảo án lệ sau đây:

Đọc tiếp