Kinh tế

Công ty thủy điện Buôn Kuốp & Công ty tnhh mtv cao su dầu tiếng Việt Lào.