Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Mối quan hệ giữa nhóm tội tham nhũng và các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm

Tội phạm tham nhũng gắn với việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, tổ chức trong bộ máy nhà nước. Vì vậy, các tội phạm dạng này có thể xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của nhà nước, nơi đặt ra vấn đề quản trị, sử dụng quyền lực và thực thi công vụ.

Đọc tiếp