Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không thuộc trường hợp những vụ án dân sự không hòa giải được

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 16/01/2021 có đăng bài viết: “Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt” nêu ra hai quan điểm. Chúng tôi cho rằng, nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt thì có thuộc trường hợp những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được.

Đọc tiếp