Pháp luật thế giới

An sinh xã hội ở Hoa Kỳ và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết đi sâu phân tích những ưu điểm, nhược điểm trong các chương trình an sinh xã hội chủ yếu của Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh với Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam.

Đọc tiếp