Xây dựng pháp luật

Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo

TANDTC đã ban hành Dự thảo lần 2 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/ 5 /2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo, để lấy ý kiến đóng góp.

Đọc tiếp