Kế hoạch Triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các Tòa án nhân dân năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/2024/CT-CA ngày 02/01/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 15/01/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các Tòa án nhân dân năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; thực hiện Chỉ thị số 01/2024/CT-CA ngày 02/01/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024; Chỉ thị số 02/CT-CA ngày 15/01/2024 về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

b) Tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho công tác chuyển đổi số Tòa án những năm tiếp theo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm; thúc đẩy các Tòa án, các đơn vị trực thuộc sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, tạo môi trường làm việc văn minh, thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

c) Xác định nội dung công việc, thời hạn, cách thức triển khai, tiến độ thực hiện và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp, các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo triển khai Kế hoạch được hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

b) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao các vấn đề mới phát sinh, kết quả thực hiện.

II. Nội dung của kế hoạch

1. Triển khai Dự án Trang bị cơ sở vật chất tổ chức triển khai phiên tòa trực tuyến đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Hình thức triển khai: Lựa chọn nhà thầu thiết kế, lắp đặt thiết bị, bàn giao, vận hành và đưa vào sử dụng.

Thời gian thực hiện: Năm 2024 và năm 2025.

2. Triển khai Dự án xây dựng phần mềm Trợ lý ảo Tòa án và huấn luyện, bổ sung tri thức cho Trợ lý ảo

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Văn phòng, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp.

Hình thức triển khai: Xây dựng phần mềm, bàn giao, hướng dẫn và đưa vào sử dụng chính thức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và năm 2025.

3. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Tòa án với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo Đề án 06 của Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức – Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao. Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp; các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Hình thức triển khai: Nâng cấp phần mềm, tổ chức kết nối, liên thông dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức hướng dẫn sử dụng.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2024.

4. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ việc của Tòa án – QLTA (https://qlta.toaan.gov.vn).

4.1. Tập huấn, đưa vào sử dụng các chức năng mới giúp nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi hoạt động tố tụng và hỗ trợ Thẩm phán - Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. Hình thức triển khai: Hướng dẫn sử dụng bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và có văn bản chỉ đạo thực hiện.

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

4.2. Chuyển sang sử dụng hoàn toàn các sổ điện tử đã được tích hợp sẵn trên phần mềm QLTA thay thế cho sổ theo dõi truyền thống trên giấy; sử dụng các biểu mẫu tố tụng đã được tích hợp sẵn trên phần mềm QLTA trong quá trình giải quyết vụ án.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Vụ Giám đốc kiểm tra, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Hình thức triển khai: Hướng dẫn sử dụng bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và có văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III/2024.

4.3. Chuyển sang sử dụng chức năng thống kê tự động đối với các biểu mẫu thống kê cơ bản của 06 loại án đã liên thông giữa phần mềm quản QLTA với phần mềm Thống kê các loại vụ việc.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Vụ Giám đốc kiểm tra, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. - Hình thức triển khai: Hướng dẫn sử dụng bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và có văn bản chỉ đạo thực hiện. - Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024.

4.4. Xây dựng và triển khai chức năng phân công tự động Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc ngẫu nhiên trên phần mềm QLTA.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các Tòa án nhân dân.

- Hình thức triển khai: Xây dựng, triển khai thí điểm và mở rộng triển khai trong hệ thống Tòa án.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024 và triển khai mở rộng trong các năm tiếp theo.

5. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ tư pháp công trực tuyến của Tòa án nhân dân

5.1. Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai dịch vụ tư pháp công thu nộp tạm ứng án phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân được chọn triển khai dịch vụ.

Hình thức triển khai: Phối hợp cùng Tổng cục Thi hành án Dân sự - Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ này tại toàn bộ Tòa án nhân dân hai cấp của đã tỉnh đã được triển khai thí điểm, đồng thời mở rộng triển khai thêm cho Tòa án nhân dân hai cấp của 25 tỉnh (Vụ Tổng hợp lập danh sách 25 tỉnh trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quyết định).

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

5.2. Đẩy mạnh dịch vụ đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Hình thức triển khai: Hướng dẫn sử dụng bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và có văn bản chỉ đạo thực hiện.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024.

5.3. Tiếp tục triển khai dịch vụ tư pháp công gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ và cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. Hình thức triển khai: Hướng dẫn thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và có văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024.

6. Đẩy mạnh sử dụng nền tảng họp trực tuyến phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các Tòa án nhân dân.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. Hình thức triển khai: Ưu tiên sử dụng nền tảng họp trực tuyến trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, phiên tòa rút kinh nghiệm...

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

7. Hoàn thành việc phê duyệt đánh giá cấp độ an toàn hệ thống thông tin Trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao. Hình thức triển khai: Trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

8. Ban hành các Quy chế, Quy định về quản lý, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống công nghệ thông tin của Tòa án.

8.1. Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Hình thức triển khai: Xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý, trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định ban hành Quy chế.

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

8.2. Ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo cấp độ cho Trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Hình thức triển khai: Xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý, trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định ban hành Quy chế.

Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2024.

8.3. Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các phần mềm dùng chung của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Hình thức triển khai: Xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý, trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định ban hành Quy chế.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2024.

8.4. Ban hành Quy định cập nhật và khai thác dữ liệu trên phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ việc của Tòa án – QLTA.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Các Vụ Giám đốc kiểm tra, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện.

Hình thức triển khai: Xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý, trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định ban hành Quy định.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024.

9. Hoàn thành việc xây dựng Đề án triển khai xây dựng Tòa án điện tử và khung kiến trúc Tòa án điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Hình thức triển khai: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện, xin ý kiến của Bộ chuyên môn và trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2024.

10. Tổ chức kiểm tra đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về ứng dụng công nghệ thông tin tại một số Tòa án nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Hình thức triển khai: Trình thành lập các Đoàn công tác, tổ chức đi kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kết quả kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: đầu Quý II/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao căn cứ Kế hoạch này ban hành chương trình triển khai cụ thể; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch.

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

HÀ CHI