Thời điểm chấm dứt việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ khi bản án mới có hiệu lực pháp luật

Qua nghiên cứu bài viết “Thời hiệu chấm dứt việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ khi nào” của tác giả Trần Văn Hùng đăng ngày 09/10/2023, trên cơ sở nghiên cứu tôi cho rằng Thời điểm chấm dứt việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ tính từ khi bản án mới có hiệu lực pháp luật.

Cải tạo không giam giữ là một hình phạt đối với có hành vi phạm tội được quy định tại Điều 32 và Điều 36 BLHS. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Toà án giao bị án cho Cơ quan, đơn vị công tác, học tập hoặc Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã nơi bị án cư trú để giám sát, giáo dục nhận được Quyết định thi hành án hoặc Bản án. Khi bị án phạm tội mới trong thời gian đang chấp hành bản án Cải tạo không giam giữ thì người đang chấp hành án bị Toà án phạt tù có thời hạn. Hình phạt Cải tạo không giam giữ được đổi thành tỉ lệ 03 ngày cải tạo không giam giữ được đổi thành 01 ngày phạt tù để tổng hợp hình phạt chung. Vì kể từ khi bị án phạm tội mới nếu bị án không bị tạm giam, tạm giữ hoặc bỏ trốn thì vẫn đang chịu sự quản thúc, giám sát giáo dục của Cơ quan, đơn vị công tác, học tập hoặc Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã và chưa chấp dứt việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Chỉ khi Bản án của tội phạm mới của bị án có hiệu lực pháp luật thì bị án mới phải chấp hành hình phạt tù (trừ khi bị án bị tạm giữ, tạm giam hoặc bỏ trốn thì không còn sự quản thúc, giám sát giáo dục của Cơ quan, đơn vị công tác, học tập hoặc Uỷ ban nhân dân cấp phường, xã).

Mặt khác trong thời gian chấp hành án phạt Cải tạo không giam giữ, hiện nay chưa có quy định hay văn bản nào hướng dẫn về việc chấm dứt việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Do vậy cần vận dụng hướng có lợi cho bị can, bị cáo thì khi tổng hợp hình phạt tại thời điểm bị cáo chấm dứt hoàn toàn việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

 

*Viện kiểm sát quân sự khu vực 43

Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Tòa án - Ảnh MH

NGUYỄN THÀNH LUÂN*