Nghiên cứu

Hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là một trong những chủ thể kinh tế cơ bản, đồng thời cũng là một trong những chủ thể sử dụng đất tại Việt Nam. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn ĐTNN sử dụng đất là một trong những chế định quan trọng của pháp luật đất đai nói riêng và pháp luật kinh tế nói chung.

Đọc tiếp