Thời sự

Đại hội XIII họp phiên trù bị

Hôm nay, 25/1, Đại hội XIII họp phiên trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.

Đọc tiếp