Thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm

Tại văn bản số 100/TANDTC-PC, ngày 14 / 6 / 2024, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến đã ký thay Chánh án TANDTC  yêu cầu các Vụ Giám đốc kiểm tra, các Toà án gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực là nguồn để phát triển thành án lệ.

Thực hiện chỉ đạo của Chánh án TANDTC về việc tăng cường công tác phát triển án lệ và quy trình phát triển án lệ theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, văn bản đề nghị Chánh án TAQS Trung ương, Chánh án TANDCC, Chánh án các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chánh án TAQS quân khu và tương đương, Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III đôn đốc, thực hiện nghiêm nhiệm vụ đề xuất án lệ hàng năm theo đúng chỉ đạo của  Chánh án TANDTC tại Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023.

Theo Chỉ thị,  TANDCC, Vụ Giám đôc kiểm tra I, II, III mỗi đơn vị mỗi năm đề xuất ít nhất 03 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn đề phát triển thành án lệ; TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAQS quân khu và tương đương mỗi đơn vị mỗi năm đề xuất ít nhất 01 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ. TAQS Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này của các TAQS quân khu và tương đương.

Giám đốc Học viện Tòa án tổ chức cho các công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện nghiên cứu các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đáp ứng các điều kiện phát triển án lệ để xuất phát triển thành án lệ.

Đề xuất án lệ của các đơn vị đề nghị thực hiện theo mẫu (ban hành kèm theo công văn này) và gửi về TANDTC thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trước ngày 05/7/2024 và gửi file word về hộp thư điện tử phonganlespc@gmail.com để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng dự thảo án lệ trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng theo dõi, tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua TANDTC về kết quả đề xuất, phát triển và áp dụng án lệ của các Tòa án, đơn vị đề xem xét, đánh giá công tác thi đua cuối năm. 

 

HẢI HÀ