Tòa án nhân dân tối cao triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Thực hiện Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, TANDTC đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện một số yêu cầu cụ thể.

Tòa án Quân sự Trung ương, các TANDCC, TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát kế hoạch xét xử của đơn vị, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tổ tụng lựa chọn những vụ án điểm về ma tuý để đưa ra xét xử trong tháng 6/2024 đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật. Thông qua công tác xét xử đề nghị các đơn vị Tòa án đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm răn đe, nâng cao tính giáo dục phòng ngừa chung về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hướng tới "Vì một cộng đồng sạch ma túy".

Các TAND phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp, triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hóa “địa bàn cấp xã không ma túy”, tiến tới mục tiêu "huyện không ma túy, tỉnh không ma túy”.

Các Tòa án nhân dân cấp huyện khẩn trương phối hợp với các Trung tâm đang quản lý người nghiện tổ chức các phiên họp để xem xét, giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện để đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong phạm vi đơn vị mình.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền kết quả xét xử các vụ án về ma tuý, nhằm phục vụ tích cực, có hiệu quả yêu câu của Tháng hành động phòng, chống ma túy; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong quần chúng nhân dân. Phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiệt kiệm, phù hợp với từng nhóm người, văn hóa vùng miền, địa phương nhằm tạo sự chuyên biến sâu sắc về nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Báo Công lý, Tạp chí TAND, Cổng thông tin điện tử TANDTC và Trang thông tin điện tử của các TAND cấp tỉnh tăng cường đăng tải các bài viết các tin bài, phóng sự về hoạt động phòng, chống ma túy; đưa tin xét xử các vụ án về tội phạm ma túy; tuyên truyền. phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp; gương điển hình, mô hình về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy hiệu quả, các mô hình xã, phường, thị trấn, huyện không ma túy hoạt động hiệu quả tại các địa phương...; nhằm phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyền biến mạnh mẽ về nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Học viện Tòa án tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy cho học viên của Học viện. Các hoạt động tuyên truyền gắn với chủ đề “Phòng, chống ma túy. quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”.

Kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” của đơn vị mình từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổng hợp) qua hộp thư điện tử: tatc.tonghop(@toaan.gov.v) trước ngày 06/7/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và gửi Báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao đúng thời hạn để tông hợp chung.
 

Triệu Hồ