Tọa đàm kỷ niệm 76 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 10/6/2024, tại TAND huyện Hàm Yên và TAND huyện Na Hang đã phối hợp tổ chức tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948 - 2024).

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc; là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thể hiện sự rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

Từ nội dung của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, những bài nói, bài viết và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thực tiễn, đã nâng “thi đua” lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trải qua 76 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Ðảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp Nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác, cùng với cả nước, TAND huyện Hàm Yên phối hợp với TAND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi ái quốc, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước 

Tại buổi tọa đàm, với tinh thần sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, các đại biểu đã được tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, ngành, địa phương phát động; sự vận dụng vào thực tiễn công tác Tòa án trong giai đoạn hiện nay. Đại diện lãnh đạo TAND huyện Hàm Yên và đại diện lãnh đạo TAND huyện Na Hang đã thông tin kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong 08 tháng đầu năm của mỗi đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm cũng đã chia sẻ, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, những kinh nghiệm trong việc xác định mục đích, nội dung, phương châm thực hiện thi đua.

Thông qua chương trình tọa đàm, mỗi cán bộ, công chức, người lao động tham dự buổi tọa đàm đều được quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để động viên, cổ vũ cán bộ, công chức ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác.

TRIỆU HỒ

Quang cảnh buổi tọa đàm